نیکی به پدر و مادر و رفتار با آنان

نیکی به پدر و مادر و رفتار با آنان

این منطقه که هدف آن پیدا کردن روابط اجتماعی تاسیس با مسلمانان یکدیگر و با سایر ادیان و مذاهب، مقدمه ای است نیکی به پدر و مادر و رفتار با آنان