طلب علم وعمل به آن

طلب علم وعمل به آن

این منطقه اختصاص داده شده است برای انتشار اسلام در سراسر جهان برای روشن شدن اهمیت دعوت مردم به راه خدا، استانداردهای مناسب و مشروع خود، مقدمه طلب علم وعمل به آن