مفهوم عبادت در اسلام

مفهوم عبادت در اسلام

این منطقه که هدف آن اعلام رابطه بین بنده و پروردگارش را در تمام جنبه های عبادت است. همچنین ارتباط شرکت بین عبادت و زندگی مردم توضیح دهد، می دانم که مفهوم عبادت در اسلام