عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است