اهل بيت و جايگاه  آنها در اسلام

اهل بيت و جايگاه آنها در اسلام

این منطقه که هدف آن تقویت ایمان بنده به پروردگار خود، از طریق یادگیری اسامی خدا و صفات او است. همچنین، این است که توجه مردم اختصاص داده شده برای دیدن نشانه های خدا در جهان، معرفی اهل بيت و جايگاه آنها در اسلام