ایمان به اسما وصفات الهي

ایمان به اسما وصفات الهي

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر ایمان به اسما وصفات الهي