بخش اخلاق و تربيت

بخش اخلاق و تربيت

7 موضوع ها

نشر اخلاق نیکو، و دوری از اخلاق زشت، با بیان مکانت اخلاق در اسلام و شرح نمونه های آن از اخلاق پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، که مبعوث شده است تا مکارم اخلاقی را گسترش دهد. و همچنین بیان برخی از اخلاق های سوء همانند تبرج و استعمال مخدرات و دیدگاه اسلام نسبت به آنها، و برخورد اسلام نسبت به آنها
 

رحمت صفتي از صفات الله

این منطقه به گسترش اخلاق، نشان دادن ارزش های اخلاقی در اسلام و در معرض از طریق شخصیت حضرت محمد اختصاص داده شده - صلح و نعمت، آشنایی با رحمت صفتي از صفات الله

حفظ زبان

این منطقه به گسترش اخلاق، نشان دادن ارزش های اخلاقی در اسلام و در معرض از طریق شخصیت حضرت محمد اختصاص داده شده - صلح و نعمت، آشنایی با حفظ زبان

بد حجابي و اثرات ان

این منطقه به گسترش اخلاق، نشان دادن ارزش های اخلاقی در اسلام و در معرض از طریق شخصیت حضرت محمد اختصاص داده شده - صلح و نعمت، آشنایی با بد حجابي و اثرات ان

راستگویی  وصداقت

این منطقه به گسترش اخلاق، نشان دادن ارزش های اخلاقی در اسلام و در معرض از طریق شخصیت حضرت محمد اختصاص داده شده - صلح و نعمت، آشنایی با راستگویی وصداقت

بدگمانی بين مسلمانان

این منطقه به گسترش اخلاق، نشان دادن ارزش های اخلاقی در اسلام و در معرض از طریق شخصیت حضرت محمد اختصاص داده شده - صلح و نعمت، آشنایی با بدگمانی بين مسلمانان