بخش دعوت و تبليغ

بخش دعوت و تبليغ

6 موضوع ها

هدف این زمینه، گسترش اسلام در دنیا با کمک گرفتن از رسانه های مختلف، و با بیان اهمیت دعوت به سوی الله متعال، و راه های صحیح و شرعی آن، و درجات امر به معروف و نهی از منکر، با بیان منهج پیامبران در دعوت به سوی الله و اعتدال آنان در این امر.

 
 

روش دعوت انبياء

این منطقه اختصاص داده شده است برای انتشار اسلام در سراسر جهان برای روشن شدن اهمیت دعوت مردم به راه خدا، استانداردهای مناسب و مشروع خود، مقدمه روش دعوت انبياء

امر به معروف ونهی از منکر

این منطقه اختصاص داده شده است برای انتشار اسلام در سراسر جهان برای روشن شدن اهمیت دعوت مردم به راه خدا، استانداردهای مناسب و مشروع خود، مقدمه امر به معروف ونهی از منکر

تاثير وسايل ارتباط جمعي بر جامعه

این منطقه اختصاص داده شده است برای انتشار اسلام در سراسر جهان برای روشن شدن اهمیت دعوت مردم به راه خدا، استانداردهای مناسب و مشروع خود، مقدمه تاثير وسايل ارتباط جمعي بر جامعه

اعتدال وميانه روي در اسلام

این منطقه اختصاص داده شده است برای انتشار اسلام در سراسر جهان برای روشن شدن اهمیت دعوت مردم به راه خدا، استانداردهای مناسب و مشروع خود، مقدمه اعتدال وميانه روي در اسلام

اثار همنشيني با نيكوكاران

این منطقه اختصاص داده شده است برای انتشار اسلام در سراسر جهان برای روشن شدن اهمیت دعوت مردم به راه خدا، استانداردهای مناسب و مشروع خود، مقدمه اثار همنشيني با نيكوكاران