بخش مناسبت ها

بخش مناسبت ها

6 موضوع ها

زمینه ای است با هدف بیان احکام شرعی مناسبت های مختلف سالیانه همانند عید فطر و عید قربان، و خسوف و کسوف و امور همانند آنها، همچنین به بیان اختلافات برخی از مسلمانان در این قضایا می پردازد، که این قضایا باعث ارتباط فرد مسلمان با دینش در همه مناسبت ها و موقعیت ها می شود

 
 

ایمان به اسما وصفات الهي

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر ایمان به اسما وصفات الهي

نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

نماز استسقا و طلب باران

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز استسقا و طلب باران

عيد نوروز  حرام است يا نيست ؟

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد نوروز حرام است يا نيست ؟