بخش مناسبت ها

بخش مناسبت ها

6 موضوع ها

زمینه ای است با هدف بیان احکام شرعی مناسبت های مختلف سالیانه همانند عید فطر و عید قربان، و خسوف و کسوف و امور همانند آنها، همچنین به بیان اختلافات برخی از مسلمانان در این قضایا می پردازد، که این قضایا باعث ارتباط فرد مسلمان با دینش در همه مناسبت ها و موقعیت ها می شود

 
 

عيد نوروز  حرام است يا نيست ؟

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد نوروز حرام است يا نيست ؟

نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

نماز استسقا و طلب باران

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز استسقا و طلب باران

عید قربان

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عید قربان

عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است