بخش مناسبت ها

بخش مناسبت ها

6 موضوع ها

زمینه ای است با هدف بیان احکام شرعی مناسبت های مختلف سالیانه همانند عید فطر و عید قربان، و خسوف و کسوف و امور همانند آنها، همچنین به بیان اختلافات برخی از مسلمانان در این قضایا می پردازد، که این قضایا باعث ارتباط فرد مسلمان با دینش در همه مناسبت ها و موقعیت ها می شود

 
 

عید قربان

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عید قربان

عيد نوروز  حرام است يا نيست ؟

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد نوروز حرام است يا نيست ؟

نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

نماز استسقا و طلب باران

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز استسقا و طلب باران

عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است