بخش مناسبت ها

بخش مناسبت ها

6 موضوع ها

زمینه ای است با هدف بیان احکام شرعی مناسبت های مختلف سالیانه همانند عید فطر و عید قربان، و خسوف و کسوف و امور همانند آنها، همچنین به بیان اختلافات برخی از مسلمانان در این قضایا می پردازد، که این قضایا باعث ارتباط فرد مسلمان با دینش در همه مناسبت ها و موقعیت ها می شود

 
 

عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عيد فطر نعمت، شادي، وعبادت است

ایمان به اسما وصفات الهي

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر ایمان به اسما وصفات الهي

نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی

عید قربان

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر عید قربان

نماز استسقا و طلب باران

این منطقه که هدف آن اعلام قواعد و اصول اسلامی در جشن ها به عنوان شناسه فطر، عید قربان، سال نو، در میان دیگران، مقدمه ای بر نماز استسقا و طلب باران